Print

Shareholder agreements

Various conflicts of interest may occur among shareholders, it occur due to the incompatibility of individual shareholders’ objectives, or absence of agreement on measures to be used to achieve the objectives, or other reasons. In practise these disagreements are being solved by concluding shareholder agreements. The conclusion of shareholder agreements in economic terms is also related to higher costs of drafting of documentation, implementation and supervision[1] and may give rise to other risks such as the hermeneutic risk connected with every additional word or symbol included in the agreement that has the power of law. However, while Lithuanian legislation in this field does not provide soft law legal regulation a properly drafted shareholder agreement is an effective instrument that facilitates the settlement of potential shareholder disputes, although ideally such an agreement should help to prevent disputes.


JURIDICON law firm lawyers have experience in the negotiation of shareholder agreements and concluding related documents of the shareholder agreements, all necessary documents relating to the preparation of both open and closed joint stock companies, as well as resolving disputes between shareholders. Shareholders and joint venture agreements are a lawyer PhD Laimonas Marcinkevičius scientific research areas.[1] Marcinkevičius, L. Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė(“Regulatory framework and applicable law for international joint venture”). PhD dissertation. Social Science (Law). Vilnius: Mykolas Romeris University, 2015, p. 98.

Verta paminėti, kad ginčų prevencija yra tik vienas iš tikslų, kurių gali būti siekiama akcininkų sutartimi. Paprastai atviro tipo bendrovių akcininkų sutartyse išskiriamos tam tikros akcininkų sutarties nuostatų kategorijos: 1) nuostatos, kurios yra susijusios su akcijų pirkimu, pardavimu, pirmenybės teisės pirkti bendrovės akcijas įgyvendinimu ir kitos panašios nuostatos; 2) bendrovės valdymo nuostatos, kurios yra susijusios su kontrolės ir galių paskirstymu bendrovėje (pavyzdžiui, išimtinės teisės vienam iš akcininkų paskirti bendrovės valdymo organo narį suteikimas); 3) kitos nuostatos, kurios užtikrina, kad akcininkų sutartis bus tinkamai įgyvendinama.[2] Uždaro tipo bendrovės akcininkų sutartys turi papildomų nuostatų, nebūdingų atviro tipo bendrovių akcininkų sutartims, kaip, pavyzdžiui, nuostatų, susijusių su bendrovės veikla, plėtra ir finansavimu, o taip pat papildomų sutarčių tarp akcininkų ir bendrovės sudarymu, kadangi pastarosios yra susijusios su akcininkų bendro komercinio intereso sėkmingu įgyvendinimu.[3][2] Miliauskas, P. Kai kurie akcininkų sutarčių reglamentavimo lyginamieji aspektai: Lietuvos Respublika. Teisė, 2012, Nr. 83.

[3] Marcinkevičius, L. Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai (teisė). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, p. 97.