CookieConsent

Print

VAT AND OTHER INDIRECT TAXES

Įmonėms, prekiaujančioms bei siūlančioms įvairias paslaugas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, PVM ir kitos su juo susijos procedūros ar problemos neretai tampa veiklos ar plėtros barjeru. Nacionalinis PVM reglamentavimas pakankamai sudėtingas, o, susiduriant su skirtingų valstybių apmokestinimo reglamentavimo specifika, įvairūs skirtumai kartais ima atrodyti kaip neįveikiamos kliūtys. Ne maža dalis Juridicon klientų užsiima ir prekių importu bei eksportu, o tai lemia specifinio PVM apmokestinimo mechanizmo taikymą, kuris neretai gali sukelti papildomų rūpesčių. Dėl to, siekiant palengvinti verslo vystymo procesą, advokatų kontora Juridicon, kaip dalį savo mokestinių paslaugų paketo, teikia įvairias konsultacijas bei sprendimus PVM ir kitų netiesioginių mokesčių klausimais.

Šiandieninės globalios rinkos sąlygomis būtina užtikrinti, kad PVM reikalavimų būtų tinkamai laikomasi visose jurisdikcijose, atsižvelgiant į dinamišką ir nuolat besikeičiantį teisinį reguliavimą. Dėl to, teikiame informaciją bei konsultacijas klientams apie PVM prievoles, ieškodami naujų būdų kaip padėti verslui, kad tiksliai ir laiku būtų vykdomos visos PVM ir kitų su tuo susijusių netiesioginių mokesčių prievolės.

The VAT and related procedures or problems often become a barrier for the activity or its development for companies which are selling or offering various services both at a national and international level. The national VAT regulation is rather complicated and, when encountering the specifics of tax regulations of different countries, the various differences sometimes seem as insuperable obstacles. A lot of Juridicon's clients are engaged in goods import and export, which results in the application of a specific VAT taxation instrument, which can often cause additional problems. For this reason, the law firm Juridicon provides consulting and solutions on matters related to VAT and other indirect taxes as part of the package of tax services to facilitate the business development process.

Under current global market conditions it must be ensured that the VAT requirements are followed in all jurisdictions taking into account the dynamic and constantly changing legal regulation. For this reason, we provide information and consulting to our clients on VAT duties, we look for new ways to help businesses so that all VAT and indirect tax related liabilities are performed in an accurate and timely manner.

Services on matters of VAT and other indirect taxes consist of:

  • Counselling on general VAT issues
  • Counselling on general customs and excise duty issues
  • Counselling on international taxation
  • VAT planning and optimisation
  • Registration of VAT payers
  • Drafting, clarification and submission of VAT declarations of all types
  • Repayment of VAT paid abroad
  • Representation in the STI and customs
Contact 
Attorney at Law, Tax Lawyer, Legal Project Manager
Telephone 
+370 5 2691101
Fax 
+370 5 2691010
Mobile 
+370 612 11222
Email 
laimonas.marcinkevicius@juridicon.lt