Zoho

Print

Duomenų ir privatumo apsauga

2016 m. gegužės mėn.  24 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, nustatantis reikalavimus bei sugriežtinantis įmonių bei organizacijų atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos. Šis Reglamentas tapo privalomas visiems asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams nuo 2018 m. gegužės 25 d. Duomenų ir privatumo apsauga yra viena iš advokatų kontoros Juridicon prioritetinių sričių.

Registruotis konsultacijai

 

Jūsų tikslas

Asmenis duomenis sudaro bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurios turinys, nepriklausomai nuo jos teisingumo, padeda identifikuoti tą konkretų asmenį. Duomenys reikalingi įvairioms įstaigoms, įmonėms organizacijoms, kurios renka informaciją tiek verslo, tiek bet kuriais kitais tikslais, tačiau bet kuriuo atveju jie turi būti naudojami taip, kad būtų užtikrinama tinkama tiek duomenų, tiek ir asmenų privatus gyvenimo apsauga. Tokios informacijos rinkimą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, keitimą, paskelbimą, naudojimą, skleidimą ir kitų veiksmų su ja atlikimą reglamentuoja tiek ES teisės aktai, tiek juos įgyvendinantys nacionaliniai įstatymai ir įvairūs poįstatyminiai aktai.

Teisinis reguliavimas, kuriuo privalu vadovautis – kompleksiškas ir kartais itin sudėtingas. Dėl to, neretai konkrečiose situacijose susiduriama su įvairiais pažeidimais, dėl kurių būna kalti tiek duomenų tvarkytojai, tiek gavėjai, tiek ir patys asmenys, kurie netinkamai įgyvendina teises ar vykdo pareigas. Duomenų apsauga bei konfidencialumas, labai jautri privataus gyvenimo dalis, todėl menkiausi pažeidimai, gali sukelti rimtų bėdų. Būtina jų išvengti.

Mūsų taktika

Klientų konsultavimas duomenų apsaugos srityje – vienas iš mūsų darbo prioritetų. Kad užtikrintume įsikeltą tikslą teikti klientams inovatyvius ir efektyvius problemų sprendimo būdus, nuolat giliname savo žinias šioje teisės srityje.

Klientus informuojame apie jų teisių ir pareigų apimtį, visada patariame atidžiai susipažinti su visomis tvarkomis, kurios numato mūsų klientų duomenų tvarkymą tam, kad būtų galima nustatyti informacijos rinkimo priežastis, pagrindą bei kam ta informacija bus naudojama ar atskleista. Dalis mūsų klientų, turi vykdytis tarptautinius įsipareigojimus ir laikytis ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių teisės aktų, todėl nuolat sekame naujausias duomenų apsaugos tendencijas ir reglamentavimą ne tik Lietuvoje, bet ir ES ar pasaulyje – analizuojame galimą šių pokyčių įtaką klientams.

Šiuo metu teikiame šias paslaugas ir turime patirties:

  • Atitikties projektų valdymas, atliekamas sertifikuoto projektų vadovo
  • Konsultacijos duomenų apsaugos ir privatumo klausimais
  • Pagalba, dokumentų rengimas ir atstovimas klientų duomenų apsaugos pažeidimų atvejais
  • Klientų įsipareigojimų įvertinimas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus
  • Rizikų, susijusių su duomenų apsaugos ir privatumo pažeidimais, nustatymas ir įvertinimas
  • Pranešimų, paklausimų, užklausimų rengimas, paaiškinimų teikimas klientų vardu valstybės ir privačioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms
  • Kitų paslaugų, susijusių su asmens duomenimis, duomenų saugumu, konfidencialumu, elektroniniu privatumu ir bendraisiais teisės į privatumą klausimais teikimas
  • Klientų konsultavimas dėl privatumo ir duomenų apsaugos klausimų, susijusių su mobiliosiomis programomis, žiniasklaida ir komunikacija
  • Atstovavimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
  • Padedame pasirengti Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui

Duomenų ir privatumo apsaugos projektų teisinei darbo grupei vadovauja sertifikuotas projektų vadovas advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, kuris taip pat yra parengęs straipsnį apie asmens duomenų apsaugą Lietuvoje. Nuo 2018m. teiksime ir duomenų apsaugos pareigūno paslaugą.

Jūsų rezultatas

Jūsų teisinis tikrumas ir įmonės atitiktis duomenų apsaugos bei privatumo srityje, išvengta bylinėjimosi ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, jokio poveikio įmonės reputacijai. Apsaugoti įmonės interesai.