CookieConsent

Print

Kipras - patraukli intelektinės nuosavybės holdingo jurisdikcija

2014-10-07 16:30
Publikacijos

Įmonėms, kurios valdo, naudoja ir disponuoja nematerialiu turtu (patentais, intelektinės nuosavybės teisėmis ir prekių ženklais), labai svarbi jo apsauga ir tinkama kontrolė. Todėl mechanizmo, kurio dėka turtas būtų tinkamai apsaugotas, licencijuojamas pajamoms iš autorinio atlyginimo gauti ir užtikrintas efektyvus veiklos vykdymas, klausimas tampa vis aktualesnis investuotojams, ieškantiems teisiniu, mokestiniu aspektu tam optimaliausios jurisdikcijos. Taigi, renkantis intelektinės nuosavybės kontrolės ir valdymo jurisdikciją, pirmiausia reikia atsižvelgti, ar bus suteikta tinkama ir efektyvi turto apsauga, ar palanki ir lanksti mokestinė bei teisinė aplinka. 2012 metų gegužės mėnesį kartu su naujojo mokesčių įstatymo dėl autorinio atlyginimo įvedimu Kipras tapo viena patraukliausių jurisdikcijų intelektinę nuosavybę kontroliuojančioms bendrovėms. Taigi kokie pagrindiniai Kipro mokestinio režimo, susijusio su intelektinės nuosavybės holdingo bendrovėmis bruožai? Kokie yra tarptautiniams investuotojams siūlomi Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovės privalumai?

Pagrindiniai Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovei taikomo apmokestinimo bruožai

Naujoji Kipro mokestinė aplinka labai palanki pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės teisių, patentų, prekių ženklų apmokestinimo bei kapitalo išmokų suteikimo dėl intelektinės nuosavybės teisės įsigijimo ir plėtros.

Pajamų, gautų iš autorinio atlyginimo, apmokestinimas

Pagal naująjį mokestinį režimą, 80% autorinio atlyginimo pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės teisių, laikomos numanomomis išlaidomis bendrovės pelno mokesčio tikslais. Likę 20% apmokestinti įprastu 12.5% įmonės pelno mokesčio tarifu. Siekiant nustatyti grynąjį pelną, gaunamą iš autorinio atlyginimo, teisės aktai leidžia iš gautų autorinio atlyginimo pajamų atskaityti visas patirtas išlaidas, išimtinai susijusias su autorinio atlyginimo pajamų generavimu.

Pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės teisės pardavimo, apmokestinimas

Pagal naujai priimtus teisės aktus, pelnui, gautam iš intelektinės nuosavybės teisės pardavimo taip pat taikomas jau aptartas apmokestinimo režimas. Taigi 80% pajamų, gautų iš intelektinės nuosavybės teisės pardavimo, laikomos numanomomis išlaidomis ir tik likusiems 20% taikomas įprastas įmonių pelno mokesčio tarifas. Tai yra ypatingai svarbu, kadangi intelektinės nuosavybės teisių turėtojams suteikiama efektyvi ir optimizuota mokesčių planavimo galimybė.

Išmokos kapitalo įsigijimui/plėtrai

Be to kas jau buvo paminėta, Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė turi galimybę nurašyti kapitalo išlaidas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisės įsigijimu/plėtra, per pirmuosius penkerius naudojimo metus. Įmonė turi galimybę gauti 20% kapitalo išmokų nuo pat pirmųjų turto naudojimo metų, taip pat kaip ir kitus sekančius ketverius metus. Šios kapitalo išmokos yra išskaičiuojamieji mokesčiai, todėl pirmuosius penkerius metus taikomos mokesčių lengvatos yra dar patrauklesnės. Mokesčio tarifas taikomas Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovei gali būti mažesnis už didžiausią naudojamą tarifą - 2,5%, kadangi jis atitinkamai mažinamas atskaitant prieš tai minėtas kapitalo išmokas.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti Kipro intelektinės nuosavybės holdingo kompanija

Norint pasinaudoti palankiu mokestiniu režimu, taikomu Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovei, turi būti išpildytos tam tikros sąlygos.
Vienas iš taikytinų kriterijų – intelektinės nuosavybės teisės įgijimas. Pagal mokesčių teisės aktus, bet kuris nematerialus turtas, kuris yra saugomas Kipro įstatymų, laikomas intelektinės nuosavybės teise palankaus mokestinio režimo tikslais. Atsižvelgiant į Kipre galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius nematerialų turtą, jam priskiriami patentai, prekės ženklai ir intelektinės nuosavybės teisės.
Patentų, inovacijų apsauga yra garantuojama trimis lygmenimis: nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu. Nacionaliniu lygmeniu už patentų, inovacijų apsaugą, prašymų nagrinėjimą ir nacionalinio patentų sertifikato išdavimą yra atsakingas Kipro Juridinių asmenų registro Departamento, Patentų biuras. Europos elygmeniu apsauga suteikiama Europos Patentų biuro išduodamu Europos Patentų Sertifikatu. Tarptautiniu mastu, apsauga garantuojama Tarptautiniu Patentų Sertifikatu, išduodamu Pasaulio Intelektinės Nuosavybės Organizacijos (WIPO), remiantis Kipro pasirašyta Patentinės Kooperacijos Sutarties nuostatomis.
Prekės ženklo apsauga panašiai kaip ir patentų yra numatyta trimis būdais, kurie yra plačiai taikomi Kipre. Nacionaliniu lygmeniu Prekės ženklo apsauga užtikrinama per Prekės ženklo registravimą Juridinių asmenų registro Departamento, Prekės ženklo Biure, remiantis įstatymo reglamentuojančio prekės ženklą nuostatomis. Prekės ženklo apsauga Europos lygmeniu užtikrinama pagal ES reglamentą dėl Bendrijos Prekių ženklo ir ES reglamento dėl Bendrijos Dizaino registracijos. Prekės ženklo apsauga tarptautiniu lygiu garantuojama Paryžiaus sutarties Protokolu dėl pramoninės nuosavybės ir Madrido protokolu , kuris suteikia visuotinę prekių, paslaugų ženklų ir dizaino apsaugą.

Intelektinės nuosavybės teisės tokios kaip autorinės teisės yra pripažįstamos ir ginamos nepaisant to, kad Kipre nėra sukurtos autorinių teisių registravimo sistemos. Preziumuojama, kad autorinės teisės kūriniams yra suteikiamos automatiškai. Autorinių teisių apsauga nacionaliniu lygiu yra pasiekiama Intelektinės nuosavybės teisės įstatymu N.59 / 1976 pagal kurį intelektinės nuosavybės kūriniai - moksliniai darbai, literatūros kūriniai, įskaitant kompiuterines programas, muzikos darbai, meno kūriniai, įskaitant bet kokio tipo nuotraukas, filmai, duomenų bazės, garso įrašai, transliacijos ir publikacijos, anksčiau neišleisti kūriniai yra saugomi autorinių teisių. Tarptautiniu lygmeniu, Kipras yra pasirašęs 1886 Berno konvenciją (Literatūros ir meno kūrinių), taip pat Romos konvenciją. Abi konvencijos buvo perkeltos į Kipro nacionalinius teisės aktus. Galime daryti išvadą, kad autorinės teisės į kūrinius, kurios yra saugomos pagal minėtas tarptautines sutartis automatiškai pripažįstamos ir ginamos Kipre.

Antroji sąlyga taikoma Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovei, siekiančiai pasinaudoti palankiu mokestiniu režimu - intelektinės nuosavybės teisių turėjimas savo žinioje. Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė, norėdama įgyti teises garantuojamas pagal minėtą mokestinę sistemą turi būti intelektinės nuosavybės teisės savininkė. Nuosavybės teisė gali atsirasti įsigyjant esamą intelektinės nuosavybės teisę arba per vidinius intelektinės nuosavybės teisės plėtros procesus. Verta paminėti, kad jau egzistuojančią intelektinės nuosavybės teisę galima įsigyti ne tik už ją atsiskaitant grynaisiais pinigais, bet ir apsikeičiant akcijomis. Pavyzdžiui, Kipro bendrovė gali padidinti savo įstatinį kapitalą ir perduoti naujas akcijas intelektinės nuosavybės teisės savininkui. Tokiu būdu išvengiama bet kokio pinigų nutekėjimo. Siūloma, kad intelektinės nuosavybės teisės vertinimas būtų atliktas kvalifikuoto specialisto. Kad nekiltų problemų pateisinant kai ir, jei reikia, kapitalo išmokas apskaičiuojamas atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teisės vertę.

Trečiasis reikalavimas, kurį turi atitikti Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė norėdama pasinaudoti finansiškai patogia schema yra intelektinės nuosavybės teisės naudojimas. Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė turi naudotis intelektinės nuosavybės teise apmokestinamųjų pajamų gavimui. Tai reiškia, kad intelektinės nuosavybės teisė turi būti licencijuojama kitoms šalims mainais už pajamas gaunamas iš autorinio atlyginimo.

Intelektinės nuosavybės holdingo bendrovės struktūra

Prieš tai apžvelgtas mokesčių režimas taikomas autoriniam atlyginimui gautam iš intelektinės nuosavybės teisės be abejonės labai perspektyvus. Atsižvelgiant į autorinio atlyginimo intelektinės nuosavybės teisės srityje apmokestinimą ir kitus Kipro mokestinės bei teisinės sistemos bruožus tampa akivaizdu, kad Kipras viena naudingiausių intelektinės nuosavybės holdingo jurisdikcijų. Toliau trumpai aptarsime intelektinės nuosavybės holdingo struktūros mokestinius bruožus, pristatysime Kipro teisinės ir mokestinės sistemų pranašumus.
Intelektinės nuosavybės holdingo struktūra apima investuotoją, steigiantį intelektinės nuosavybės holdingo bendrovę ir intelektinės nuosavybės holdingo bendrovę, kuri yra intelektinės nuosavybės teisės savininkė. Intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė licencijuoja intelektinės nuosavybės teisę, pavyzdžiui, Rusijos ir Europos licencijų turėtojams. Labai svarbu apsvarstyti pagrindinius mokestinius klausimus į kuriuos investuotojas turi atsižvelgti priimdamas galutinį sprendimą, kurią jurisdikciją pasirinkti holdingo bendrovei steigti. Pirmiausia investuotojas turėtų atkreipti dėmesį į atskaitomąjį mokestį, kuris išskaičiuojamas iš užsienio jurisdikcijos dėl gaunamų autorinio atlyginimo pajamų. Kitas labai svarbus aspektas yra autorinio atlyginimo pajamų apmokestinimas intelektinės nuosavybės holdingo bendrovės jurisdikcijoje.Trečiasis kriterijus – atskaitomojo mokesčio išskaičiavimas iš dividendų mokamų investuotojui. Taip pat verta atkreipti dėmesį į pajamų gautų iš intelektinės nuosavybės teisės pardavimo apmokestinimą.
Galėtume padaryti išvadą, kad reikia labai atidžiai ir kruopščiai įvertinti visus minėtus kriterijus, kad bendras apmokestinimo sistemos poveikis visam intelektinės nuosavybės teisės apsaugos ir kontrolės mechanizmui būtų optimizuotas. Rekomenduojama kreiptis į profesionalus, kurie kompetentingai patartų bei suteiktų aukštos kokybės holdingo teisines paslaugas.

Ką gali pasiūlyti Kipras?

Norėdami įrodyti Kipro kaip patrauklios intelektinės nuosavybės holdingo jurisdikcijos išskirtinumą aptarsime atskaitomuosius užsienio jurisdikcijos vietos mokesčius, taikomus pajamoms gautoms iš autorinio atlyginimo, išmokamuosius dividendus ir intelektinės nuosavybės teisės pardavimo apmokestinimą.

Kai licenzijos turėtojas moka autorinio atlyginimo mokestį licenzijos davėjui, pavyzdžiui intelektinės nuosavybės holdingo bendrovei, licenzijos turėtojo rezidencijos šalis turi teisę išskaičiuoti atskaitomąjį mokestį. Tai reiškia, kad vietoj to, kad intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė gautų visą autorinio atlyginimo sumą, ji gaus tik grynąjį pelną, išskaičius atskaitomąjį mokestį. Atsižvelgiant į tai investuotojas turi pasirinkti jurisdikciją , kuri jam suteiks galimybę pajamas iš autorinių atlyginimų įvairiose jurisdikcijose gauti su kaip įmanoma mažesniais atskaitomojo mokesčio išskaitymais tose jurisdikcijose. Kipras turi daugybę priemonių, kurios leidžia investuotojui pasiekti šį tikslą. Visų pirma, galėtume paminėti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Kipras yra pasirašęs nemažai sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo su trečiosiomis šalimis. Tai suteikia galimybę gauti autorinį atlyginimą iš šių jurisdikcijų mažesniais tarifais, palyginti su įprastais nustatytais atskaitomaisiais mokesčiais, jei tokių dvigubo apmokestinimo sutarčių valstybė nėra pasirašiusi. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys taikomos fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie yra mokesčių rezidentai Kipre. Todėl svarbu, atlikti nuodugnų mokesčių planavimą, siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės holdingo bendrovės veiksmingą valdymą ir kontrolę iš Kipro.

Kita priemonė, kurią vertėtų aptarti - lengvatos taikomos pagal ES Palūkanų ir autorinių atlyginimų Direktyvą. ES Palūkanų ir autorinių atlyginimų Direktyva numato atskaitomojo palūkanų ir autorinių atlyginimų mokesčio sumokėto licencijos turėtojo, gyvenančio vienoje ES valstybėje narėje licenzijos davėjui gyvenčiam kitoje ES valstybėje narėje panaikinimą. Atidžiai suplanavus išlaidas Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė gali gauti didžiulę naudą pagal šią ES direktyvą. Ji suteikia galimybę gauti dividendus iš visų kitų ES valstybių narių, be atskaitomojo mokesčio. Tai atveria Europos rinką investuotojui, sumažina mokesčių nutekėjimą ir todėl suteikia didelį konkurencinį pranašumą.

Tais atvejais, kai dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys arba Palūkanų ir autorinių atlyginimų Direktyva nesuteikia pakankamos apsaugos, pagal Kipro mokesčių įstatymą galima reikalauti vienašalės mokesčių kredito lengvatos Taigi tuo būdu visi užsienyje sumokėti mokesčiai užskaitomi prieš bet kokį mokestį, kuris gali būti mokamas už tam tikras pajamas Kipre taip išvengiant dvigubo apmokestinimo Norint gauti šį mokesčio kreditą, įmonė turi pateikti pakankamai įrodymų (jų originalus), kad užsienyje buvo sumokėtas autorinio atlyginimo mokestis.

Visos trys paminėtos priemonės: dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, lengvatos taikomos pagal ES Palūkanų ir autorinių atlyginimų Direktyvą, vienašalė mokestinio kredito lengvata, leidžia investuotojui sumažinti mokesčių poveikį dėl atskaitomojo autorinio atlyginimo pajamų mokesčio užsienyje bei sustiprinti bendrą mokestinę bazę.

Kipro mokesčių teisės aktai numato, kad 80% " autorinio atlyginimo pelno“, gauto iš intelektinės nuosavybės teisės nebus apmokestinami įmonių pelno mokesčiu. Likusiems 20% bus taikomas įprastinis 12,5 % įmonių pelno mokesčio tarifas. Be to, Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovė galės nurašyti kapitalo išlaidas, susidariusias dėl intelektinės nuosavybės teisės įsigijimo ar plėtros per pirmuosius penkerius naudojimo metus. Įmonė galės gauti 20% kapitalo išmokas prasidedant pirmiesiems turto naudojimo metams, bei sekančius keturis metus pasibaigus vienerių metų laikotarpiui. Tai suteikia maksimaliai efektyvų autorinio atlyginimo apmokestinimą 2,5% tarifo dydžiu su perspektyva dėl tolimesnio jo mažinimo.

Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovės sukauptas pelnas jos akcininkams gali būti išmokamas dividendais. Remiantis Kipro mokesčių įstatymais reziduojančios įmonės užsienio akcininkams (fiziniams arba juridiniams asmenims) mokamiems dividendams Kipre nėra taikomi atskaitomieji mokesčiai. Tai labai svarbu, kadangi suteikiamos sąlygos lėšoms be jokio papildomo mokesčių nutekėjimo efektyviai ir optimizuotai pasiekti investuotoją.

Verta pabrėžti, kad kiekvienas investuotojas turi apsvarstyti pasitraukimo strategiją tam, kad būtų galima greitai reaguoti atsiradus kitoms palankioms galimybėms disponuoti intelektinės nuosavybės teise. Investavimas per Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovę suteikia galimybę naudotis efektyvia apmokestinimo sistema, kadangi kaip jau minėta taikomas palankus mokestinis režimas, kurio maksimaliai efektyvus mokesčio tarifas yra 2,5% . Jis taikomas ir pelnui gautam intelektinės nuosavybės teisės pardavimo atveju.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją galima reziumuoti, kad Kipras yra viena pagrindinių intelektinės nuosavybės holdingo jurisdikcijų. Teisinė ir mokestinė sistema leidžia tinkamai apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir suteikia konkurencingas mokesčių planavimo galimybes. Įmonės, kurių veikla susijusi su intelektinės nuosavybės teisės įsigijimais ir plėtra, turėtų apsvarstyti Kipro intelektinės nuosavybės holdingo bendrovę kaip investicinį mechanizmą, suteikiantį visas reikalingas priemones tinkamam investicijų planavimui ir struktūrizavimui.