Zoho

Print

Kaip valstybės rengiasi automatiniams finansinių sąskaitų informacijos mainams?

2015-11-30 16:45
Mokesčių naujienos

Liko nedaug laiko iki 2016 m. sausio 1 d., kuomet pradės galioti tarptautinis susitarimas dėl automatinių informacijos mainų bei jį įgyvendinantys nacionaliniai valstybių teisės aktai. Asmenys, turintys sąskaitų valstybėse, pasirinkusiose prisijungti prie šios iniciatyvos vėliau, dar turi laiko iki kitų metų pabaigos tam, kad išvengtų valstybių kompetentingų institucijų automatinių mainų dėl informacijos, susijusios su jų finansinėmis sąskaitomis užsienio valstybėse. 

Nuo 2017 m. valstybės, susitarusios dėl automatinių finansinės informacijos mainų, pradės taikyti Bendrojo informavimo standartą dėl keitimosi informacija apie finansines užsienio rezidentų sąskaitas mokesčių tikslais. Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengti Standartai nustato finansinę informaciją, kuria bus keičiamasi: finansines įstaigas, kurios turės tai atlikti; šiame kontekste aktualias banko sąskaitų ir mokesčių mokėtojų rūšis; taip pat bendrąsias patikrinimo procedūras, kurių privalės laikytis finansinės institucijos. Pažymėtina, jog vykstant automatiniam keitimuisi bus reguliariai perduodami duomenys apie finansines sąskaitas, įskaitant duomenis apie balansus, palūkanas, dividendus, pajamas, gautas iš finansinio turto pardavimo, taip pat apimant informaciją apie fizinių ir juridinių asmenų (įskaitant trestus ir fondus) sąskaitas.

Jau anksčiau rašėme apie šią iniciatyvą dėl automatinio keitimosi bankų informacija[1], todėl šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip Lietuvoje ir kai kuriose užsienio šalyse ruošiamasi Standartų taikymo pradžiai.

Bendrojo keitimosi standarto įgyvendinimas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarime nustatė, kad finansų įstaigos nuo 2015 m. gruodžio 31 d. turi atlikti išsamaus užsienio valstybių rezidentų (mokesčių tikslais) sąskaitų patikrinimo procedūras (kurias nustatys Valstybinė mokesčių inspekcija, toliau - VMI); Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnio[2] nustatyta tvarka informuoti užsienio rezidentus (mokesčių tikslais), apie kuriuos susijusi informacija bus renkama ir perduodama VMI.

VMI nuo 2017 m. kasmet, per 9 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos (arba per kompetentingų institucijų susitarimuose dėl automatinių informacijos mainų nustatytus terminus), turės pranešti užsienio valstybės kompetentingai institucijai duomenis pateikusios finansų įstaigos pavadinimą ir identifikavimo numerį, taip pat iš finansų įstaigos gautą praėjusių kalendorinių metų informaciją. Taip pat VMI buvo įpareigota iki 2015 m. gruodžio 1 d. nustatyti konkrečius duomenis privalančių teikti finansų įstaigų kriterijus, teiktinus duomenis, išsamaus patikrinimo procedūrų atlikimo tvarką, numatančią išsamų šių procedūrų aprašą ir jų atlikimo periodiškumą, taip pat Direktyvos 2011/16/ES I ir II priedų ir kompetentingų institucijų susitarimuose dėl automatinių informacijos mainų numatyto bendrojo informavimo standarto įgyvendinimo tvarką. Finansų įstaigoms šie teisės aktai bus taikomi nuo 2016 kalendorinių metų. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė pareigas dėl užsienio rezidentų sąskaitų patikrinimo šioms finansų įstaigoms: bankams, kredito unijoms, gyvybės draudimo įmonėms, valdymo  įmonėms, finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, kitiems prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams. Nutarimu įtvirtinta, jog šios finansų įstaigos privalo:

1. Pradedant 2015 m. gruodžio 31 d. turimais duomenimis, atlikti išsamaus užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais sąskaitų patikrinimo procedūras VMI nustatyta tvarka, patvirtinta atsižvelgiant į Direktyvos 2011/16/ES nuostatas ir / arba kompetentingų institucijų susitarimus dėl automatinių informacijos mainų.

2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka informuoti visus užsienio valstybių rezidentus mokesčių tikslais, apie kuriuos susijusi informacija[3] būtų renkama ir perduodama VMI.

Finansų ministras sudarė nacionalinį subjektų, kurie laikomi duomenų neteikiančiomis finansų įstaigomis, sąrašą ir į jį įtraukė pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme (II pakopa)[4].

Vyriausybės teigimu, taikomas informacijos standartas yra labai artimas JAV užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA) pagrindu 2014 m. rugpjūčio 26 d. sudarytam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimui dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo (įsigaliojo 2014 m. spalio 7 d.).

Techninius klausimus, išdėstytus Direktyvos prieduose, Vyriausybės nutarime pavesta perkelti į nacionalinę teisę VMI. 2015 m. lapkričio 25 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“. VMI nustatė, kad jau esančių didelės vertės asmeninių sąskaitų peržiūra turi būti užbaigta iki 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. Jau esančių mažesnės vertės asmeninių sąskaitų peržiūra turi būti užbaigta iki 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Jau esančioms subjektų sąskaitoms taikomų peržiūros ir papildomų procedūrų atlikimo laikas:

1. Jau esančių subjektų sąskaitų, kurių bendras likutis arba suma 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. viršija nacionaline valiuta išreikštą sumą, kuri atitinka 250 000 USD, peržiūra turi būti atlikta iki 2017 m. gruodžio mėn. 31 d;
2. Jau esančių subjektų sąskaitų, kurių bendras likutis arba suma 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. neviršija nacionaline valiuta išreikštos sumos, kuri atitinka 250 000 USD, tačiau kitų metų gruodžio mėn. 31 d. viršija tą sumą, peržiūra turi būti atlikta per kalendorinius metus, einančius po metų, kuriais bendras likutis arba suma viršija tą sumą;
3. Jei pasikeičia su jau esančia subjekto sąskaita susijusios aplinkybės, dėl kurių duomenis teikianti finansų įstaiga sužino arba turi pagrindo manyti, kad sąskaitos turėtojo patvirtinimas ar kitas su tokia sąskaita susijęs dokumentas yra neteisingas arba nepatikimas, duomenis teikianti finansų įstaiga privalo iš naujo nustatyti sąskaitos statusą, laikydamasi VMI Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių 3 priedo  4 punkte nustatytų procedūrų.

Išsamiau apie automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinimą skaitykite čia.

Pasirengimas informacijos mainams užsienio valstybėse

Latvija. 2014 m. gegužės 6 d. Latvija priėmė deklaraciją dėl automatinio keitimosi duomenimis mokesčių tikslais, patvirtinančią, kad Latvija prisijungs prie automatinio keitimosi duomenis mokesčių srityje ir naudos Bendrąjį keitimosi standartą (CRS).

Latvija taip pat priklauso grupei valstybių, kurios bus pirmosios įgyvendinančios CRS pagal tokį grafiką:

2016 m. sausio 1 d. – naujos sąskaitų atidarymo procedūros fiksuojant mokesčių mokėjimo vietą;

2016 m. gruodžio 31 d. – patikrinimo procedūros nustantant didelės vertės jau esančias asmenines sąskaitas;

2017 m. rugsėjo pabaiga – pirmasis keitimasis informacija apie naujas sąskaitas ir jau esančias didelės vertės asmenines sąskaitas;

2017 m. gruodžio 31 d.  – mažos vertės jau esančių sąskaitų ir įmonių sąskaitų patikrinimas

Šiuo metu Latvija nėra priėmusi naujų nacionalinių aktų, susijusių su Tarybos direktyva, keičiančia Direktyvą 2011/16/ES dėl privalomo automatinio keitimosi informacija mokesčių srityje. Tačiau 2015 m. rugpjūčio 25 d. ministrų kabinetas pateikė Mokesčių ir rinkliavų įstatymo pakeitimo projektą, kuriame nustatomas automatinio keitimosi duomenimis Latvijoje įgyvendinimas. Tikimasi, kad įstatymai ir taisyklės bus priimti iki 2015 m. pabaigos.

Kipras. Europos Parlamentas 2014 m. patvirtino viešų registrų apie įmonių galutinius naudos gavėjus, trestus ir kitas teisines struktūras. Nuostatos bus taikomos nuo 2015 m. pabaigos. Naudos gavėjų registro duomenys bus prieinami valstybės institucijoms, įpareigotiems asmenims (pvz., bankams) ir visuomenės nariams už atitinkamą mokestį.

Informacija apie nuosavybę bus keičiamasi remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis (DTT), Konvencija dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje, kurią pasirašė 84 šalys, taip pat pagal ES direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje bei FATCA.

- duomenys, kuriais keičiamasi pagal DAIS 26 straipsnį gali apimti informaciją apie finansinę atsakomybę, sutartis, bankų informaciją, naudos gavėjus, kitą esminę medžiagą. Pasirašančiosios šalys nėra laisvos prašyti informacijos, kuri nėra susijusi su konkretaus mokesčių mokėtojų apmokestinimo klausimais.

- Konvencija dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje buvo pasirašyta 84 šalių ir 58 (įskaitant Kiprą) įgyvendins ją nuo 2017 m. sausio 1 d., kitos 35 – nuo 2018 m. sausio 1 d.

ES Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje: direktyva nustato automatinį keitimą bent vienos iš šių grupių informacija: darbo užmokesčio; direktorių atlyginimo; gyvybės draudimo produktų; pensijų; nekilnojamojo turto nuosavybės teisės ir pajamų iš nekilnojamojo turto. Kipras teiks informaciją apie pensijas.  Šie informacijos mainai turėtų prasidėti 2015 už laikotarpius nuo 2014 m. sausio 1 d.  Be to, informacija taip pat gali būti teikiama pagal užklausą ir savo iniciatyva, pvz., jeigu kompetentinga institucija turi pagrįstą įtarimą, kad kitoje šalyje gali būti nesumokami mokesčiai.

ES taip pat paskelbė išplečianti Direktyvos dėl privalomų informacijos mainų apimtį atsižvelgiant į tai, ar toliau nurodytas turtas buvo sumokėtas, užtikrintas ar turimas finansinių institucijų dėl tiesioginės ar netiesioginės naudos naudos gavėjui (fiziniam asmeniui, esančiam kitos valstybės narės rezidentu), t. y. dividendai, kapitalo prieaugis, sąskaitų likučiai, bet kokia suma, dėl kurios finansinė institucija yra skolininkė, įskaitant ir padengiamuosius mokėjimus. Pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Malta taip pat prisijungė prie tarptautinio automatinių informacijos mainų standarto, ji taip pat yra viena iš jurisdikcijų, kurios pradės vykdyti pirmąją keitimąsi nuo 2017 m. Nuo 2017 m. Malta kaups duomenis apie pajamas, gautas (uždirbtas) užsienio rezidentų mokesčių tikslais ir persiųs šią informaciją fizinio asmens rezidavimo vietos valstybei.

Maltos įstatymų leidėjas padarė įstatymų pakeitimus, susijusius su informacijos mainais:

• Bankininkystės įstatymo 25 straipsnis[5] skirtas bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija.

• Investavimo paslaugų įstatymo 17F straipsnis[6], kuriame reglamentuojams bendradarbiavimas su užsienio reguliavimo institucijomis.

Jungtinės Karalystės vyriausybė šių metų kovą išleido Tarptautinių mokestinių prievolių nuostatus 2015, kurie įgyvendina tris skirtingus tarptautinius susitarimus:

1. Daugiašalį susitarimą dėl automatinių informacijos mainų numatyto bendrojo informavimo standarto;

2. peržiūrėtą Europos Sąjungos direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo, kuri iš esmės perkelia Bendrojo informavimo standartą į Europos Sąjungos teisę;

3. Jungtinės Karalystės susitarimą su JAV dėl užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto (FATCA).

Nuostatai įsigaliojo 2015 m. balandžio 1 dieną. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje iš finansinių įstaigų bus reikalaujama rinkti informaciją apie visas bankų sąskaitas, kurios egzistavo 2015 m. gruodžio 31 d., taip pat apie naujas banko sąskaitas, atidarytas 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau ir pranešti šalies mokesčių ir muitų institucijai. [7] Vėliau informacija automatiškai bus  teikiama reikalingai užsienio institucijai. Informavimas prasidės 2017 m.

Šveicarija taip pat prisijungė prie susitarimo dėl automatinių informacijos mainų. Šveicarijos bankų grupė SBA teigia, kad jos nariai dirba „visu greičiu“ tam, kad įgyvendintų automatinių finansinės informacijos mainų susitarimą. Kai tik šis režimas įsigalios, Šveicarijos bankai pradės kaupti informaciją  asmenų, kurie yra automatinių finansinės informacijos mainų susitarimo partnerių rezidentai mokesčių tinkslais, apie bankų sąskaitas ir vertybinių popierių portfelius. Surinkta informacija bus perduodama Šveicarijos federaliniam mokesčių administratoriui, kuris dalinsis ja su šalimis partnerėmis. Metinėje bankų ataskaitoje, SBA pranešė, kad bankai dirba ruošdamiesi praktiniam standarto būsimam įgyvendinimui, jau dabar vykdydami didelio masto projektus. Kad bankai galėtų teikti su mokesčiais susijusią informaciją, turi būti parengta ir teisinė bazė, todėl Šveicarijos Federalinė Taryba 2015 m. birželį pateikė pasiūlymus Parlamentui dėl automatinių finansinės informacijos mainų susitarimo įgyvendimo.[8]

Izraelio finansų ministras 2014 m. patvirtino, kad šalis taip pat įgyvendins procedūras pagal Bendrojo keitimosi standartą iki 2018 m. pabaigos. Tuo tarpu, remiantis Izraelio Banko ataskaita, Izraelio bankai jau dabar reikalauja, kad visi užsienio rezidentai sąskaitų savininkai pasirašytų deklaraciją, kad jie savo rezidavimo jurisdikcijoje moka visus reikiamus mokesčius. Dar daugiau, užsienio sąskaitų savininkai privalo pasirašyti susitarimą dėl konfidencialumo atsisakymo, leidžiantį Izraelio bankams perduoti ir gauti informaciją iš mokesčių administravimo institucijų užsienyje. Tiems, kurie nesutinka bendradarbiauti, Izraelio bankai turi galimybę „įšaldyti“ sąskaitas arba apriboti bankininkystės paslaugas.[9]

Primename, kad dalis susitarimą pasirašiusių šalių keitimąsi informacija pradės tik 2018 m. rugsėjį, t. y. šios valstybės užsienio sąskaitų savininkų finansinę informaciją kitoms šalims perduos tik už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau.[10][2] Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

 [3] 1. kiekvieno užsienio valstybės rezidento mokesčių tikslais, kuris yra sąskaitos turėtojas, – fizinio asmens – vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį užsienio valstybėje, gimimo datą ir vietą; užsienio valstybės rezidento mokesčių tikslais – juridinio asmens – pavadinimą, adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį užsienio valstybėje; juridinį asmenį kontroliuojančių užsienio valstybės rezidentų mokesčių tikslais – fizinių asmenų – vardus, pavardes, adresus, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerius užsienio valstybėje, gimimo datas ir vietas;

2. sąskaitos numerį (arba funkcinį ekvivalentą, jeigu nėra sąskaitos numerio);

3. sąskaitos likutį (vertę) praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. (arba informaciją apie sąskaitos uždarymą, jeigu per tuos metus sąskaita buvo uždaryta); su sąskaita susijusias pajamas ir įplaukas;

4. kitus duomenis, jeigu jie apibrėžti kaip teiktini duomenys pagal Direktyvoje 2011/16/ES nustatytus reikalavimus ir / arba kompetentingų institucijų susitarimus dėl automatinių informacijos mainų.

[10] Į vėlesnio susitarimo įgyvendinimo valstybių grupę įeina Albanija, Australija, Belizas, Honkongas, Kanada, Čilė, Kosta Rika, Indonezija, Japonija, Naujoji Zelandija, Šveicarija ir kitos jurisdikcijos. Daugiau informacijos: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf