Zoho

Print

EBPO tyrimo ataskaita: mokesčių aplinka - vienas iš svarbiausių faktorių, paveikiančių investicijų ir šalies pasirinkimo sprendimus

2017-03-28 08:00
Mokesčių naujienos

Dažniausiai investicijas padeda pritraukti paprasti, stabilūs ir aiškūs mokesčiai, tai patvirtina ir šių metų kovo 18 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pateikta ataskaita, kuri atskleidė, kad šalies pelno mokesčio ir PVM sistemos aiškumas yra labai ar net itin svarbus priimant investavimo ir jurisdikcijos pasirinkimo sprendimus. Sprendžiant iš EBPO ataskaitoje pateiktų rezultatų daugiau nei 80% respondentų suteikia labai ar ypatingai aukštą prioritetą mokesčių aiškumui mokesčių administravime. Vertinant Lietuvos, kaip būsimos EBPO narės, mokesčių sistemą šiame kontekste kyla klausimas ar Lietuva gali būti vertinama kaip patraukli investuotojams? Ar numatoma mokesčių sistemos pertvarka tikrai pasitarnaus užtikrinant aiškesnę mokesčių aplinką ir didesnį teisinį tikrumą investuotojams?

EBPO ataskaita

EBPO – tai forumas, kuriame sėkmingos bendramintės valstybės diskutuoja ir dalijasi gerąja patirtimi. EBPO atliekami išsamūs įvairių sričių tyrimai yra vertinami ir laikomi autoritetingais visame pasaulyje. Minėtos EBPO ataskaitos parengimą lėmė vis didesnė mokesčių aiškumo reikšmė tarptautinei prekybai ir investicijoms, ypatingai tarptautinio apmokestinimo kontekste. Didėjant verslo tarptautiškumui ir atsirandant vis naujiems verslo modeliams bei susiduriant su agresyviu mokesčių planavimu ir įstatymų leidėjams tik fragmentiškai reguliuojant šiuos aspektus padidėjo būtinybė siekti mokesčių aiškumo.

EBPO tyrime pateikiama informacija apibendrinus daugiau nei 700 verslų, kurių metinės pajamos siekia daugiau nei 17 trilijonų JAV dolerių, esančių 62 skirtingose jurisdikcijose. Minėtoje ataskaitoje nagrinėjamas mokesčių netikrumo pobūdis, jo pagrindiniai šaltiniai ir poveikis verslo sprendimams, taip pat išdėstomi pasiūlymai ir praktiniai metodai, kurie turėtų padėti teisės aktų kūrėjams bei mokesčių administratoriams formuoti aiškesnę mokesčių aplinką. Teisės aktų kūrėjams siūloma supaprastinti teisėkūrą, padaryti ją aiškesne, mokesčių administratoriams - padidinti nuspėjamumą ir nuoseklumą, o ginčus nagrinėjančioms institucijoms užtikrinti veiksmingus ginčų sprendimo mechanizmus, kadangi jie atlieka kritinį vaidmenį aiškumo užtikrinime. Taip pat nurodoma, kad kova su mokesčiu neaiškumu gali būti itin svarbi tarptautiniame kontekste.

EBPO tyrime taip pat nurodoma, kad bendra mokesčių aplinka yra vienas iš svarbiausių faktorių, įtakojančių investicijų ir vietos pasirinkimo sprendimus šalia kitų tokių svarbių faktorių kaip korupcija bei politinis tikrumas.

Mokesčių teisinio reguliavimo aiškumas Lietuvoje

Mokesčių aiškumui skiriamas dėmesys ir Lietuvos teisės aktuose. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 9 str.[1] įtvirtintas apmokestinimo aiškumo principas MAĮ komentare detalizuojamas nurodant, kad mokesčių teisės aktuose turi būti aiškiai apibrėžtas mokestinės prievolės dalykas, t. y. mokestinės prievolės turinys, jos atsiradimo, vykdymo, pasibaigimo tvarka ir pagrindai, nes tik tokiu būdu gali būti užtikrintas teisingas ir savalaikis jos įvykdymas.[2] Kitaip tariant šis principas turėtų lemti mokesčių neprieštaringumą bei minimalias interpretavimo galimybes. Tačiau retas ne tik mokesčių mokėtojų, bet ir mokesčių konsultantų Lietuvoje ko gero drįstų tvirtinti, jog mokesčiai Lietuvoje aiškūs. Prie to, tikėtina, prisideda ir dažna mokesčius reguliuojančių teisės aktų kaita bei juose pateikiamos formuluotės, o taip pat neretai sunkiai nuspėjama mokesčių administravimo praktika. Tokios tendencijos neprisideda prie Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nuolat akcentuojamo teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo principų užtikrinimo, neigiamai veikia tiek Lietuvos įmonių, tiek užsienio investuotojų nuomonę apie Lietuvos patrauklumą investicijoms.

Nors siekiant užtikrinti mokesčių aiškumą MAĮ 37 str. 1 d. yra įtvirtinta viena iš Lietuvos mokesčių administratoriaus pareigų – mokesčių mokėtojams teikti konsultacijas konkrečiais mokesčių mokėjimo klausimais[3] ir kaip nurodoma VMI viršininko įsakyme rašytinis paklausimas turi būti išnagrinėtas ir konsultacija paklausėjui suteikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos,[4] tačiau praktikoje neretai minėtų išaiškinimų mokesčių mokėtojams tenka laukti ne mėnesį ir ne du, taip pat pasitaiko situacijų, kai pateikiami išaiškinimai yra prieštaringi. Tokia situacija tikrai neprisideda prie mokesčių sistemos aiškumo ir stabilumo, todėl tikėtina, kad investuotojas, rinkdamasis iš kelių galimų alternatyvų savo investicijoms, rinksis aiškesnę mokesčių aplinką užtikrinančią šalį.

Išvados

Mokesčių aiškumas – itin svarbus investuotojams, priimantiems sprendimus dėl galimų verslo plėtros krypčių. Tai patvirtina ir šių metų kovo mėnesį paskelbta EBPO ataskaita, kuri reikia tikėtis, bus naudinga ir mūsų teisės aktų kūrėjams, planuojantiems mokesčių sistemos pertvarką bei mokesčių administratoriui užtikrinant aiškesnę mokesčių aplinką. Tokios aplinkos sukūrimas leistų mokesčių mokėtojams tinkamai įvykdyti savo pareigas bei galėtų pritraukti investicijų, užtikrintų investuotojams didesnį teisinį tikrumą. Kita vertus, atsižvelgti į minėtą ataskaitą Lietuvai taip pat svarbu dėl to, kad jau nuo 2018 m. tikimasi Lietuvos narystės EBPO. Neretai narystė šioje organizacijoje vertinama kaip geras valstybės ekonomikos stabilumo ir patikimumo rodiklis, todėl Lietuvai tai galėtų turėti teigiamą įtaką investicijų pritraukimui bei tarptautinio skolinimosi kaštams.

 

[1] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 9 str.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/nEIHBIRdSW

[2] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo komentaras http://www.infolex.lt/lite/ta/12003

[3] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 37 str. 1 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/nEIHBIRdSW

[4] 2007 m. spalio 9 d. VMI viršininko įsakymas Nr. VA-66 dėl konsultacijų ir informacijos teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F69101510EB5/PDQsnrxMIc