CookieConsent

Print

Darbo kodekso pakeitimų apžvalga - 2014 m. II ketvirtis

2014-06-10 20:45
Teisės naujienos

Darbo kodekso pakeitimų, priimtų šių metų gegužės 15 bei birželio 5 dienomis, apžvalga

Streikas

2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso (toliau – DK) pataisas, kuriomis patikslintos DK nuostatos, reglamentuojančios streiko sustabdymą, nustatytos kolektyvinių sutarčių aiškinimo taisyklės bei aiškiau reglamentuotas streiko teisėtumo klausimas, galiojant kolektyvinei sutarčiai. Siekiant mažinti administracinę naštą verslui ir liberalizuoti tam tikrus DK formalumus nuo birželio 5 d. taip pat pakeisti ir tokie straipsniai, kaip 24, 99, 147, 175, 202, 212 ir 256, numatę įvairias nuostatas dėl darbo sutarčių registravimo, darbo pažymėjimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, atsiskaitymo lapelių įteikimo.

Atsižvelgiant į tai, kad DK nenustatė kolektyvinių sutarčių aiškinimo taisyklių, o streiko sustabdymui būdavo taikomos bendrosios Civilinio proceso kodekso nuostatos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir streikai būdavo stabdomi be teisinio pagrindo, o darbuotojams taip būdavo suvaržoma teisė į kolektyvines derybas, priimtomis pataisomis DK nustatytas teisinis reglamentavimas, kuriuo remiantis kolektyvinės sutartys bus aiškinamos pagal DK principus, o streikų sustabdymo atvejai tiksliau reglamentuoti iš DK 77 str. 5 d. į 81 str. 4 d. perkėlus visuomenei gyvybiškai svarbias sritis, kuriose teismui leidžiama stabdyti neprasidėjusį streiką.

Priimtomis pataisomis taip pat patikslinta, kokiais atvejais draudžiama skelbti streiką, panaikintas trečiųjų teismas, Vyriausybės funkcijos kolektyvinių ginčų nagrinėjime perduotos darbo arbitražui. DK nustatyta, kad skelbti streiką draudžiama greitosios medicinos pagalbos tarnybose dirbantiesiems ir kitiems darbuotojams, kuriems teisę streikuoti riboja įstatymai. Šių darbuotojų reikalavimus spręs darbo arbitražas. Taip pat kolektyvinės sutarties galiojimo metu draudžiama skelbti streiką dėl reikalavimų ar darbo sąlygų, reglamentuotų šioje sutartyje, jeigu jų yra laikomasi. Apribojimas skelbti streiką nebus taikomas kolektyvinėje sutartyje numatytoms deryboms pasibaigus šalių nesutarimu.

Jei kils tiesioginė grėsmė, kad gali būti neužtikrintos neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios sąlygos (paslaugos) geležinkelių ir miesto visuomeninio transporto, civilinės aviacijos, medicinos, vandens, elektros energijos, šilumos ir dujų tiekimo, kanalizacijos, atliekų išvežimo ir liftų nuolatinės priežiūros įmonėse, ir tai galės sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui, teismas turės teisę šiose įmonėse trisdešimčiai dienų atidėti dar neprasidėjusį streiką, o prasidėjusį tokiam pat laikui sustabdyti.

Daugiau informacijos apie šias pataisas galite rasti čia.

Pavyzdinė darbo sutarties forma ir registravimo žurnalas

Birželio mėnesį priimtais pakeitimais nustatyta, kad Vyriausybės patvirtinta pavyzdinė darbo sutarties forma nuo 2014 m. birželio 12 d. taps alternatyvia (ja ir toliau bus galima remtis sudarant darbo sutartis), tačiau darbdaviai galės sudarinėti laisvos formos darbo sutartis. Nepaisant to, sudaromoje darbo sutartyje vis tiek turės būti nurodytos būtinosios ir kitos darbo sutarties sąlygos (darbuotojas ir toliau turės turėti visą būtiną informaciją apie savo darbo sutarties sąlygas). Nuo 2014 m. birželio 12 d. darbo sutarčių registravimo žurnalų pildymas nebebus privalomas. Įsigaliojus šiems pakeitimams bus vadovaujamasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų baze, nes registracija jame ir toliau išliktų privaloma. Nuo minėtos datos darbuotojo tapatybę patvirtinantys dokumentai (darbo pažymėjimai) taip pat nebebus privalomi (DK 99 str. 2 d. ir 3 d.).

Darbo (pamainų) grafikų paskelbimo tvarka ir darbo laikas

Pakeitus DK 147 str. 3 d. darbdaviams suteikta teisė numatyti kitokią darbo (pamainų) grafikų paskelbimo tvarką. Pavyzdžiui, nebėra privaloma paskelbti darbo grafikų įmonės informaciniame stende – atsirado galimybė kitokią jų skelbimo tvarką numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – darbo tvarkos taisyklėse. Darbdaviams suteikta teisė naudotis parties darbdavio pasitvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, atsižvelgiant į darbo laiko apskaitos procedūrų sudėtingumą, reikalingą darbui atlikti laiką bei darbo jėgą. Darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose turi būti nurodytas darbuotojų dirbtas darbo laikas kiekvieną darbo dieną, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę ir darbo laiko trukmę poilsio ir švenčių dienomis (DK 147 str. 6 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad šio straipsnio pakeitimai įsigaliojo jau nuo 2014 m. liepos 1 d.

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas

Siekiant visų teisės normų suderinamumo ir atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. gruodžio 1 d. įsigalios nuostata, kad nutraukiant darbo sutartį piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus, nustatyta, kad atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu nukeliant atleidimo datą bus suteikiamos taip pat ne daugiau kaip už trejus metus.

Atsiskaitymo lapelių teikimas

Nuo 2014 m. birželio 12 d. taip pat bus atsisakoma ir privalomo atsiskaitymo lapelių įteikimo. Informaciją apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę darbdavys galės skelbti darbuotojui prašant, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį darbuotojo nurodytu būdu (raštu, elektroniniu paštu ar kitais būdais), o esant darbuotojo prašymui (sutikimui) darbdavys galės iš viso neteikti tokios informacijos.

Siekiant sureglamentuoti atvejus, kai įmonėje nėra sudarytos kolektyvinės sutarties, DK įtvirtinta galimybė darbo tvarkos taisyklėse numatyti konkrečių darbų ir pareigų sąrašą darbuotojų su kuriais gali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Pagal dabar galiojantį reglamentavimą toks sąrašas turėjo būti numatytas kolektyvinėje sutartyje, o atvejais, kai kolektyvinė sutartis nesudaryta buvo nereglamentuoti.

Šie pakeitimai taip pat įsigalios nuo 2014 m. birželio 12 d. Daugiau informacijos apie 2014 birželio 5 d. priimtus DK pakeitimus galite rasti čia.