Print

Mokesčių mokėtojams nauja pareiga – iki 2016 m. birželio 30 d. pateikti informaciją apie pajamų ir turto įsigijimo šaltinius

2016-02-22 11:15
Guides

JURIDICON jau rašė apie tai, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) paskelbė Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles[1] (toliau – Taisyklės), kurios nustato vienkartinio informacijos apie pajamų ir turto įsigijimo šaltinius pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

Ši nauja mokesčių mokėtojų pareiga – pranešti VMI apie gautų pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltinius - nustatyta 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo[2] 18 straipsniu.Šis įstatymas, o kartu ir juo nustatyta mokesčių mokėtojų pareiga pateikti informaciją įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Pareigą pateikti informaciją privaloma įvykdyti iki 2016 m. birželio 30 d.  Kol kas tai vienkartinė pareiga, t. y. už įstatymo nurodytą laikotarpį pateikus pranešimą mokesčių administratoriui, už vėlesnius laikotarpius analogiškos informacijos teikti bent jau kol kas nėra reikalaujama.

Informacijos nepateikimas mokesčių mokėtojui gresia papildomo GPM, susijusių baudų ir delspinigių priskaičiavimu, kadangi jei mokesčių mokėtojas VMI nustatyta tvarka ir terminais informacijos mokesčių administratoriui nepateiks, mokesčių administratorius į vėliau mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją (pvz., mokestinio tyrimo ar patikrinimo metu) neatsižvelgs ir jos nevertins.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas gavo kelias 2000 Eur dovanas grynaisiais iš savo tėvų, jų  nedeklaravo metinėje GPM deklaracijoje (nes tai nebuvo privaloma),  jas panaudojo butui įsigyti, tačiau apie šias dovanas nepraneš mokesčių administratoriui iki 2016-06-30 d., tai vėlesnio mokestinio patikrinimo metu VMI laikys, kad tai ne dovanojimo būdu gautos pajamos, kurioms taikoma GPM lengvata, o „kitos pajamos“, kurias apmokestins 15 proc. GPM.

Todėl kiekvienam labai verta pasistengti prisiminti nuo 2004 m. sudarytus  paskolų ar dovanojimo sandorius ir įvertinti, ar apie juos  iki 2016-06-30 d. reikia pranešti  mokesčių administratoriui.

Subjektai, kuriems kyla pareiga teikti informaciją

Pareigą pateikti minėtą informaciją turi kiekvienas mokesčių mokėtojas – nuolatinis Lietuvos gyventojas (mokestine prasme), jeigu 2004-01-01 d. ir vėliau jo gautos lėšos ir iš jų įsigytas ar planuojamas įsigyti turtas atitinka VMI patvirtintas sąlygas. Kriterijai, kuriuos atitinkantis fizinis asmuo laikytinas nuolatiniu Lietuvos gyventoju mokestiniais tikslais, nustatyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnyje.

Gali kilti klausimas, ar fizinis asmuo, kuris praėjusiais mokestiniais laikotarpiais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju mokesčių tikslais, tačiau galutinai išvyko iš Lietuvos, pvz. 2015 m. spalio mėnesį, ir tai deklaravo mokesčių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat turi pareigą teikti informaciją apie turto įsigijimo šaltinius? Mūsų nuomone, kadangi pareiga pateikti informaciją apie turto įsigijimo šaltinius įsigaliojo nuo 2016-01-01, tai ir ją vykdyti privalo tie asmenys, kurie mokestine prasme yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai bent vieną 2016-01-01 - 2016-06-30 laikotarpio dieną. Taigi, tie asmenys, kurie 2016 metais nebėra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais mokesčių tikslais, informacijos apie turto ir pajamų įsigijimo šaltinius teikti neprivalo ir tokios informacijos nepateikimo neigiamos pasekmės jiems negali būti taikomos (nėra pareigos, negali būti ir sankcijos).

Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad pranešimą VMI turi pateikti paskolos ar dovanojimo sutartyje nurodytas mokesčių mokėtojas (mokėtojai). T.y., jeigu paskolos ar dovanojimo sutartyje gavėjais nurodyti abu sutuoktiniai, kiekvienas iš sutuoktinių turi pateikti atskirus pranešimus ir juose uždeklaruoti po ½ gautų lėšų vertės. Jeigu sandoryje nurodytas tik vienas sutuoktinis, pranešimą VMI privalo pateikti tik jis, nepriklausomai nuo to, kad iš gautų lėšų turtas gali būti įsigyjamas abiejų sutuoktinių nuosavybėn.

Šaltiniai, kuriuos privaloma nurodyti pranešime

Taisyklės įvardija visą eilę kriterijų (sąlygų), apsprendžiančių, ar konkrečios gyventojo gautos lėšos turi būti nurodytos pranešime apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius  (toliau - Pranešimas). Tai:

1)      lėšų gavimo pagrindas (sandorio pobūdis ir forma);

2)      lėšų gavimo laikotarpis;

3)      lėšų gavimo būdas;

4)      lėšų gavimo kilmė;

5)      lėšų  ankstesnio deklaravimo pareiga;

6)      lėšų panaudojimo tikslas.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Pranešime privalo būti nurodytos tik tos lėšos, kurios atitinka VISUS Taisyklėse nurodytus kriterijus.

Taigi, visų pirma, gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltiniais (toliau – šaltiniai) Taisyklėse laikomos pasiskolintos piniginės lėšos (išskyrus gautas iš kredito įstaigų) ir dovanojimo būdu gautos pajamos. Todėl turi būti pranešama tik apie pasiskolintas ar dovanų gautas lėšas, tačiau tik tokias, kurios buvo gautos pagal nenotarinius sandorius (kadangi apie notarinius sandorius informaciją VMI gauna tiesiogiai iš pačių notarų).

Pavyzdžiui, paskolos sutarčiai, pagal kurią mokesčių mokėtojas gavo pajamas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nenustatė privalomos notarinės formos, ir todėl sutartis buvo sudaryta paprasta rašytine forma. Pajamos, gautos pagal tokią paskolos sutartį, atitinka nenotarinio sandorio sąlygą, tačiau privalės būti nurodytos Pranešime tik jeigu atitiks ir visas kitas Taisyklėse nustatytas sąlygas.

Antra, paskolos ir (ar) dovanos (pinigais) turi būti gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d. Šiuo atveju turima omenyje ne sutarties sudarymo data, o faktinis lėšų gavimo momentas. Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad fiksuojama tik laikotarpio pradžia, o ne pabaiga. Todėl turės būti pranešama apie visas lėšas (jei tik jos atitinka visas kitas sąlygas), faktiškai gautas nuo 2004-0-01 d. iki paskutinės Pranešimo pateikimo termino dienos imtinai (2016-06-30 d.).

Trečia, Pranešime nurodomos tik lėšos, kurios buvo gautos grynaisiais pinigais. Todėl paskolų ar dovanų, gautų banko pavedimu, Pranešime nurodyti nereikia.

Ketvirta, Taisyklės nustato, kad informacija turėtų būti teikiama tik apie lėšas, gautas iš Lietuvos nuolatinių gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų (nes informaciją iš Lietuvos juridinių asmenų apie jų fiziniams asmenims išmokėtas sumas VMI gauna iš pačių juridinių asmenų).

Penkta, remiantis Taisyklių 5.2 papunkčiu, gautas lėšas reikia nurodyti Pranešime tik tada, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pačiam mokesčių mokėtojui nebuvo privaloma tų pajamų deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (pvz., joje nebuvo privaloma deklaruoti paskolas, taip pat mažesnes nei nustatyta suma dovanas), Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad, siekiant palengvinti Pranešimo užpildymą, Taisyklių 3 Priede yra pateikiamas dovanų, kurių nebuvo privaloma deklaruoti Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, sąrašas. Jeigu tokios dovanos buvo gautos ir jos atitinka visas kitas Taisyklėse nustatytas sąlygas, apie jas turės būti nurodyta Pranešime.

Šešta, Pranešime reikia nurodyti tik tas lėšas, kurios buvo panaudotos (ar numatomos panaudoti) turto, kurio vieneto ar bendra (priklausomai nuo turto kategorijos) įsigijimo vertė viršija 15 000 Eur (iki 2014-12-31 d. – 50 000 Lt) įsigijimui po 2011 m. sausio 1 d..

Taisyklės pateikia turto, kurio įsigijimui panaudoti šaltiniai (lėšos) turi būti nurodomi Pranešime, kategorijų sąrašą. Tai nekilnojamasis turtas, nebaigti statyti statiniai, piniginės lėšos bankuose ir ne bankuose, pasiskolintos ir paskolintos lėšos, vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai, taurieji metalai, ir kt. Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, kadangi Taisyklių 6.4 papunktis nurodo, jog Pranešime turi būti nurodomi ir kito turto įsigijimo šaltiniai, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 Eur (iki 2014-12-31 d. – 50 000 Lt). Tai, pavyzdžiui, galėtų būti brangūs baldai, muzikos instrumentai, netgi protezai ir pan.

Be to, Pranešime turi būti nurodomos lėšos, panaudotos ar planuojamos panaudoti aukščiau išvardytam turtui įsigyti tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, neatsižvelgiant į tai, ar Pranešimo pateikimo momentu mokesčių mokėtojas vis dar turi turtą (pvz., galbūt jau pardavė nekilnojamąjį turtą arba grąžino visą ar dali gautos paskolos).

Remiantis VMI komentarais, jeigu mokesčių mokėtojas, pvz., 2010 m. iš kito fizinio asmens gavo paskolą, atitinkančią aukščiau išvardintas sąlygas, tačiau iki 2016 m. birželio 30 d. šių lėšų nepanaudojo ir neketina panaudoti turtui įsigyti, jis vis tiek turi šią paskolą nurodyti Pranešime, nes tokiu atveju paskola laikytina turto - pasiskolintų lėšų - įsigijimo šaltiniu. Tuo atveju, jeigu mokesčių mokėtojas buvo gavęs paskolą ir yra visą arba dalį sumos grąžinęs, visą gautos paskolos sumą jis taip pat privalo nurodyti Pranešime.

Galima ir tokia faktinė situacija, kad gyventojas gautų lėšų dar nepanaudojo minėtam turtui įsigyti ir šiuo metu neturi ketinimų tokiu būdu panaudoti lėšas ar jų dalį ateityje. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad praktiškai neįmanoma įrodyti, kada susiformavo ar susiformuos gyventojo ketinimas dėl lėšų panaudojimo, reiktų pasvarstyti, ar nėra verta pranešti apie visas gautas paskolas ir dovanas, jeigu yra bent menkiausia tikimybė, kad jų gali prisireikti turto įsigijimui ateityje pagrįsti.

Pranešimo pateikimo procedūra ir tikslinimas

Kaip minėta, mokesčių mokėtojai pareigą pranešti apie turto įsigijimo šaltinius turi įvykdyti iki 2016 m. birželio 30 d. imtinai. Pranešimas teikiamas užpildant PRC911 formą. Atkreiptinas dėmesys, kad 2016 m. sausio 22 d.  VMI viršininko įsakymu ši forma buvo pakeista, tačiau buvo atlikti tik techniniai formos laukelių pakeitimai.  

Pranešimas pateikiamas per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą arba gali būti pristatytas į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Svarbu tai, kad tikslinant Pranešimą, visais atvejais turi būti pateikiamas visiškai užpildytas naujas Pranešimas. Teikdamas patikslintą Pranešimą iki 2016-06-30 d., mokesčių mokėtojas gali nurodyti papildomus, naujus šaltinius, tačiau tikslindamas Pranešimą po 2016 m. birželio 30 dienos, mokesčių mokėtojas galės tikslinti tik informaciją, susijusią su jau nurodytais šaltiniais. T. y., po 2016 m. birželio 30 d. į patikslintą pranešimą nauji šaltiniai nebegalės būti įrašomi (įrašius, arba pranešimas iš viso nebus priimamas, arba į tuos šaltinius VMI vėliau neatsižvelgs, t. y., juos ignoruos). 

Plačiau apie Pranešimo teikimo sąlygas ir formos PRC911 pildymą skaitykite čia.